Gelenderi i rukohvati na stepenicama

Padovi, spoticanje i klizanje najčešći su razlozi nesreća u svim područjima, od kancelarije pa do vlastite kuće. Nesreće se često događaju upravo na stepenicama koje nemaju gelender odnosno rukohvat ili su isti pogrešno postavljeni.

To naročito vredi za podrumske stepenice ili za stepenice u potkrovlju. U tim područjima treba voditi računa da rukohvati odnosno gelenderi budu montirani na način propisan prema građevinskim pravilnicima.

 Gelenderi sprečavaju opasnost od naglog pada!

 Idealne su stepenice s dva rukohvata , jer ljudi postaju sve stariji i javljaju se poteškoće u hodanju. Oni daju onima koji se penju stepenicama neverovatnu sigurnost jer znaju da se mogu primiti za rukohvat i sa leve i sa desne strane.

Gelendere nudimo kao metalne ili drvene konstrukcije, s vertikalnim  ili horizontalnim profilima, cevima i rešetkama, drveta, kanapa i drugih materijala. Učvršćivanje gelendera vrši se na stepenicama ili bočno. Materijali i oblici rukohvata biraju se tako da se za njih može čvrsto uhvatiti.

 Kako  izgleda siguran rukohvat?

Svaki gelender ima rukohvat, ali svaki rukohvat ne zahteva bezuslovno i gelender. Rukohvat se može učvrstiti i na zid. Rukohvat je neophodan kod stepeništa sa više od četiri stepenice. Naravno, postoje različiti građevinski pravilnici u kojima se i za manji broj stepenica zahteva rukohvat. Oni se postavljaju u smeru prema dole na desnoj strani stepeništa njihovim celim tokom.  

Unutrašnja ograda za stepenište - 001
Gelender montiran na stepenište

Kod stepenica koje vode do ulaza u kuću ima smisla rukohvat već i za samo dve stepenice – i to ne samo za seniore s poteškoćama u kretanju već i za sve druge, jer vanjsko stepenište se može zalediti i tada predstavlja izvor opasnosti od klizanja.

Kako smo već napomenuli, rukohvat mora biti ergonomskog oblika i stabilan. Osim toga razmak prema zidu mora iznositi najmanje 5 cm. Krajevi rukohvata moraju biti izvedeni tako da ne zapinju odnosno da se ne kližu. Kod rukohvata od drveta starije izvedbe postoji opasnost od ozleđivanja, jer strše strgani komadi ivera. Rukohvati se moraju montirati na visini od najmanje 80 cm, ne smiju biti viši od 115 cm. Visina se meri vertikalno  preko prednje ivice stepenica do gornje ivice rukohvata.

Stepenišna ograda od kovanog gvožđa
Gelender montiran bočno na stepenište

Kako  izgleda siguran gelender?

Slobodne strane stepeništa ili podesti osiguravaju se ogradama odnosno rukohvatima. Moraju biti visoke najmanje 1 metar, kod moguće visine pada više od 12 m ta visina mora iznositi 1,10 metara. Gelenderi moraju  biti oblikovani ispunama od rešetki, profila, letvica tako da je potpuno onemogućeno propadanje. Kod gelendera sa vertikalnim profilima njihov svetli razmak ne sme prelaziti 12 cm. U zgradama u kojima kontinuirano borave deca ti razmaci mogu biti i manji, a prema pojedinim građevinskim pravilnicima.

Kod ograda sa jednim ili više horizontalnih profila razmak između rukohvata, vodoravne i podne letvice (profila) ne sme biti veći od 50 cm. Kod drugih vrsta ispune površine otvora u jednom smeru ne smiju prelaziti dužinu od 12 cm.